Leefregel

Leefregels en het monastieke leven horen bij elkaar. Een leefregel drukt  uit vanuit welke waarden een gemeenschap wil leven.  Een leefregel zegt als het ware: ‘dit is wie we zijn, en zo willen we in het leven staan’. Meer dan eens stelt ze daarmee ook kritische vragen aan de ‘waan van de dag’. Zo zijn leefregels tevens inspiratiebronnen om de status quo te prikkelen en bevragen.

Een leefregel geeft richting. Tegelijkertijd leent een leefregel zich ervoor om telkens opnieuw geïnterpreteerd te worden. Daarmee  zijn leefregels zowel een uitnodiging om het waardevolle te koesteren als vindplaatsen voor herontdekking en vernieuwing.

Het Stadsklooster kent ook een leefregel. De inspiratie voor deze leefregel haalt het Stadsklooster uit de regel van Northumbria Community. Beschikbaar en kwetsbaar zijn zijn hierbij de centrale woorden.

Beschikbaar zijn voor God en mensen
* Een ritme van gebed staat centraal omdat we als eerste beschikbaar willen zijn voor God. Dat ritme draagt ons leven van alledag.
* Gastvrijheid is een manier om beschikbaar te zijn voor mensen om ons heen. In het verwelkomen van anderen eren en verwelkomen we Christus zelf.
* Gebed voor en met mensen om ons heen is een andere uitdrukking van beschikbaar zijn.
* Ontdekken waar God aan het werk is en daar bij aansluiten zien we als manier van leven in Arnhem en andere plekken waar we zijn. We staan open voor waarheen de Geest ons ook leidt en inspireert tot nieuwe initiatieven.

Kwetsbaar in het leven staan

“Kwetsbaarheid draait voor mij niet om wat je doet, maar wie je bent.” — Saskia

* Gebed, het leven met de Schrift en ons leven delen met mensen om ons heen in verbinding met ons dagelijks leven leert ons te leven in kwetsbaarheid. Zo wordt ons een spiegel voorgehouden die ons confronteert met onze manier van leven en bereidheid om te veranderen. Met vallen en opstaan.
* Relaties hebben prioriteit boven onze reputatie.
* We leven open midden tussen zoekers, ongelovigen en anders gelovigen op een manier dat het leven van God in ons leven kan worden gezien, uitgedaagd of bevraagd.

“Kwetsbaarheid betekent ook: de lastige vragen stellen, soms tegen de mainstream in.” — Ingeborg