Middaggebed

Gebeden worden gezamenlijk gebeden, of:
* Geeft aan dat het door één persoon wordt gezegd, de persoon wisselt met de klok mee bij ieder *
O: Oproep door de leider
R:  Respons door de gehele groep
+ Geeft aan dat je het kruisteken kunt maken

+ In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.

Opening
O: Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
R: het werk van onze handen, bevestig dat.

Onze Vader, die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Amen.

Geloofsbelijdenis
*  Wij geloven en vertrouwen in God, de Vader, de almachtige.
*  Wij geloven en vertrouwen in Jezus Christus, Zijn Zoon.
*  Wij geloven en vertrouwen in de Heilige Geest.
R: Wij geloven en vertrouwen in de Drie-enige.

Gebed
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen, geliefde Heer.

Zegen
Laat niets je verstoren,
laat niets je beangstigen;
alles gaat voorbij,
God verandert nooit!
Met geduld bereik je alles;
wie God heeft,
ontbreekt het aan niets;
God alleen volstaat.

Ochtendgebed     Avondgebed